ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องใหญ่)

อนุมัติ11/05/2566 เวลา 09:22:20
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ชื่อผู้ขอใช้ ธารารัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เรื่อง ประชุมรับตรวจราชการ รอบ 2/66
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 5 (ห้องเล็ก)

อนุมัติ11/05/2566 เวลา 09:22:29
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ชื่อผู้ขอใช้ ธารารัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เรื่อง ประชุมรับตรวจราชการ รอบ 2/66
รายละเอียด

ห้องประชุมที่ 3

อนุมัติ11/05/2566 เวลา 09:22:38
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ชื่อผู้ขอใช้ ธารารัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เรื่อง ประชุมรับตรวจราชการ รอบ 2/66
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องใหญ่)

อนุมัติ09/05/2566 เวลา 08:00:22
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ชื่อผู้ขอใช้ สิรปรัชญ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เรื่อง ประชุมเรื่องวัคซีน
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 5 (ห้องเล็ก)

อนุมัติ24/05/2566 เวลา 13:26:23
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ชื่อผู้ขอใช้ อมลวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ประชุมอ่านอวช.
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องใหญ่)

อนุมัติ31/05/2566 เวลา 10:37:12
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 พ.ค. 66 เวลา 16:30
ชื่อผู้ขอใช้ กิตติศักดิ์ ศรีแจ่มดี   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
เรื่อง จัดประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 5 (ห้องเล็ก)

อนุมัติ03/05/2566 เวลา 15:20:13
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ชื่อผู้ขอใช้ นิสา   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง ประชุมร้านยาออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมที่ 3

อนุมัติ12/05/2566 เวลา 09:40:34
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ชื่อผู้ขอใช้ นายวิโรจน์ ทองเกลี้ยง   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวพี่ึงพิง
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 5 (ห้องเล็ก)

อนุมัติ31/05/2566 เวลา 10:36:41
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ชื่อผู้ขอใช้ นางสาวสุดหทัย วิไลรัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง ประชุมผู้ประสานงานเศรษฐกิจฐานราก (ประเด็นอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล)
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องใหญ่)

อนุมัติ13/05/2566 เวลา 09:27:23
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ชื่อผู้ขอใช้ คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เรื่อง ชี้แจงเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 35 รายการ